Privacyverklaring & cookiebeleid

CASE probeert juiste en actuele informatie te delen. Het is mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. CASE kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden.

Hoewel CASE alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CASE niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

CASE sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Privacy Statement

Deze Privacy statement is van toepassing op alle diensten en activiteiten van CASE. CASE beheert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en relaties in diverse (informatiesystemen). Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld klantcontact. CASE verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van CASE.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Ter uitvoering van onze diensten verwerken wij de volgende, soorten persoonsgegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Sollicitatiegegevens (motivatiebrief, curriculum vitae en aantekeningen)

Uitsluitend met toestemming van de sollicitant wordt het Curriculum Vitae één jaar opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

CASE behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CASE voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. CASE beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt CASE gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden

CASE deelt geen persoonsgegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders en of ter uitvoering van een overeenkomst.

Bij het downloaden van onze whitepapers ga je ermee akkoord dat wij jouw contactgegevens delen met Active Campaign.

Externe dienstverleners en andere sites

Als u via een de website van CASE terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Bezoekers website CASE

CASE verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. CASE verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en promotiemails met daarin nieuwe diensten, evenementen of andere zaken op het door u aangeleverde e-mailadres. Verder gebruiken wij uw informatie incidenteel om u te benaderen voor marketingonderzoek.

Cookies

Bewaren van persoonsgegevens

CASE zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal CASE zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

CASE is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door CASE zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van CASE via e-mail, telefoon.

Wijziging van deze privacyverklaring

CASE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Disclaimer en Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Disclaimer en Privacy Statement geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud.

Datum van laatste wijziging is: 24 april 2024.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.casecommunicatie.nl

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.